دلقک ایرانی

بدست bamdadi

مرگ را؛ ومهم‌تر سیاست را سه طلاقه کنید درخیابان‌ها. و زندگی‌تان را وشادی‌تان را و موسیقی‌های زیرزمینی‌تان را و جوانی‌تان را کول کنید و بیایید درخیابان‌ها: با عشق، با عرف، بانجابت ایرانی، باشور جوانی، با خدای مهربان وشخصی، با زنده‌ باد زندگی و… از عرف جلو نزنید و هول نشوید تهران لندن نیست و بورلی هیلز.

Advertisements